Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 7. : jak ČŠI podporuje diskriminaci, falšování známek a šikanu

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 7. : jak ČŠI podporuje diskriminaci, falšování známek a šikanu

Tak se Česká školní inspekce konečně rozhoupala a vydala výsledky svého šetření na podnět paní učitelky Pohořalové. Dala jí za pravdu, ale tak zbabělým, alibistickým a pokryteckým způsobem, že to jen posiluje negativní názor, který na tuto instituci většina českých učitelů má. Za neuvěřitelných 5 měsíců zpracovali zprávu na dvě stránky, kde ani nedokázali objektivně popsat to, co měli vyšetřit. Naprosto směšně pak zní výmluva na dlouhou dobu zpracování, že je případ „mediálně sledován“ a je tedy třeba odvést kvalitní inspekční práci. Ale to, co čteme, je amatérismus a výsměch. Pojďme se spolu podívat na její text a posoudit, jak „kvalitní“ práci inspektoři odvedli a na co jsme skoro půl roku čekali.

Výsledek šetření stížnosti ČŠI:Při prošetřování stížnosti ČŠI zjistila, že komunikace mezi ředitelkou a učitelkou byla nekonstruktivní“.

Líný učitel: Nekonstruktivní?! Takhle decentně nazývá ČŠI několikaměsíční bossing, který nemá v českém školství obdoby a který zahrnoval nucenou izolaci, zadávání nesmyslných úkolů, odmontování jmenovky z kabinetu, poštvávání kolegů, rodičů a žáků a další naprosto nevhodné a žalovatelné činy ředitelky Petry Šiškové.

Výsledek šetření stížnosti ČŠI:Podle vyjádření ředitelky volila učitelka pro podporu žáků vlastní postup, snižovala nároky na žáky ve třídě bez ohledu na jejich vzdělávací možnosti a potřeby, znalosti a dovednosti“.

Líný učitel: Takže si to shrňme. Ředitelka Šišková zařadí romské žáky do této třídy a učitelé dětem po celý první stupeň sázejí špatné známky. Slovy samotné Šiškové: jsou to žáci „všichni s velmi slabým prospěchem v naukových předmětech již od 1. stupně“. Pak se objeví učitelka, která dává dětem diferencované úkoly a v šesté třídě dostávají své první dobré známky. A ta samá ředitelka teď paní učitelce vyčítá, že „snižovala nároky“? A česká školní inspekce to hloupě opakuje? Že to neví tahle ředitelka, mě neudivuje, ale že to neví inspektoři, je trapné – žádné stanovené nároky neexistují! A co měla učitelka udělat jiného, než roky ve škole zanedbaným dětem snížit obtížnost úkolů?

Výsledek šetření stížnosti ČŠI:ČŠI zjistila, že ředitelka na základě analýzy výsledků z hospitační činnosti neposkytla učitelce doporučení ke zkvalitnění vzdělávání, nezajistila jí metodickou podporu. Vyzvala ji, aby klasifikaci žáků upravila, což učitelka částečně provedla“.

Líný učitel: Inspektoři opět nenazývají věci správnými jmény. Ředitelka zajisté paní učitelku „vyzvala, aby klasifikaci žáků upravila“. Ale přesněji popsané je to takto: ředitelka paní učitelce nařídila, aby známky romským žákům v 6. A zhoršila na čtyřky a dobrým známkám snížila váhu. Hned to zní jinak, že?

Výsledek šetření stížnosti ČŠI:Ředitelka analyzovala klasifikaci v předmětu ČJL v prvním čtvrtletí ve třídě 6. A. … Na základě výsledků uvedené analýzy ředitelka následně upravila klasifikaci žáků v systému Bakaláři“.

Líný učitel: Takhle inspektoři nazývají smazání 40 % známek romských žáků v 6.A a jejich umělé zhoršování ředitelkou – tedy jasné falšování známek, které nemá oporu v žádném předpisu a jde o hrubé zneužití pravomoci ředitelky. Víte, jak měla správě znít zpráva ČŠI o tomto „upravování“? Takto: Platné školní předpisy sice umožňují, aby došlo ke změně hodnocení žáka, nikoli však kdykoli, jakkoli, libovolně či svévolně, což ředitelka školy učinila, když známky z českého jazyka vymazala a čtvrtletní hodnocení svévolně změnila. Iniciátorem změny hodnocení může být podle platných předpisů jen zákonný zástupce žáka. Tzn. iniciátorem nemůže být nikdo jiný, a to ani ředitel školy. Změna v předmětu český jazyk nemůže proběhnout jinak než komisionálně“. Vidíte, jak je jednoduché a jasné, když někdo věcí rozumí? To bychom ale asi chtěli od ČŠI příliš. Mazání známek je podle nich „úprava“.

Výsledek šetření stížnosti ČŠI:ČŠI porovnala vlastní zjištění ze sledované výuky ČJL vedené učitelkou ve třídě 6. A se závěry z hospitační činnosti ředitelky a zjistila, že při výuce stále nedocházelo k potřebnému zohledňování vzdělávacích potřeb žáků, nebyly efektivně podporovány vzdělávací možnosti, znalosti a dovednosti žáků. ČŠI z podkladů zjistila, že učitelka hodnotila žáky v prvním čtvrtletí školního roku 2022/2023 převážně za obsah vzdělávání 1. stupně, a to i přes to, že žáci opakovaně prokazovali jeho zvládnutí. Nebyly plněny povinnosti pedagogického pracovníka, které jsou stanoveny školským zákonem“.

Líný učitel: Naprosto skandální pasáž, která ukazuje dno hluboké nekompetentnosti inspektorů. Jak by podle České školní inspekce mělo docházet k „zohledňování vzdělávacích potřeb žáků“? Tím, že budou dostávat čtyřky a nebudou nic umět, ale jede se dál? Tohle se v té třídě dělo roky a s kvalitním vzděláváním to nemá společného nic! Místo aby inspekce zjistila, že právě diferenciace obtížnosti je cesta k učení podobně školou zanedbávaných žáků, tvrdí nám pravý opak. Vrcholem lidské blbosti je kritika toho, že „učitelka hodnotila žáky v prvním čtvrtletí školního roku 2022/2023 převážně za obsah vzdělávání 1. stupně“. Přeloženo to znamená: na začátku školního roku učitelka hodnotila žáky za učivo z předešlého roku. Prostě opakovala po letních prázdninách to, co se bralo před nimi. To dělá 90 % učitelů v předmětu ČJ a nejvíc je to nezbytné právě v takových třídách, kde žáci předchozí učivo nezvládli, a tedy by nebylo na co navázat! Kdyby v tomhle spočívalo „neplnění povinností pedagogického pracovníka“, byli by tím vinni všichni čeští kvalitní učitelé jazyků a matematiky. Kde je napsáno něco o neplnění povinností ředitelky?

Výsledek šetření stížnosti ČŠI:V průběhu prosince 2022 byli zákonní zástupci žáků 6. A zváni jednotlivě do školy, kde je třídní učitel v přítomnosti asistentky pedagoga bez přítomnosti učitelky předmětu ČJL seznámil s písemným rozhodnutím ředitelky o provedené změně čtvrtletního hodnocení předmětu ČJL (oprava stupně hodnocení např. z výborný na dobrý). Změnou klasifikace za první čtvrtletí školního roku 2022/2023 u některých žáků došlo ke zhoršení čtvrtletního hodnocení až o dva klasifikační stupně. Změna klasifikace předmětu ČJL v prvním čtvrtletí školního roku 2022/2023 bez souběžného zajištění zvýšení kvality vzdělávání ČJL ve třídě 6. A nebyla provedena ve prospěch vzdělávání žáků. Ředitelka v písemném rozhodnutí použila nesprávně ustanovení § 52 odst. 5 školského zákona, které je vázáno na hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření na konci prvního nebo druhého pololetí v případě pochybnosti zákonného zástupce o správnosti hodnocení“.

Líný učitel: Tady Česká školní inspekce otevřeně a bohapustě lže. Ředitelka prostě písemně oznámila rodičům zhoršení známky – k čemuž nemá žádné pravomoci. Tito romští rodiče do školy nikdy nechodí, takže k žádnému seznámení všech rodičů (jaké evokuje popis ČŠI) nedošlo ani náhodou! Ředitelka prostě svévolně zhoršila známky formou dopisu a spoléhala na to, že to tito romští rodiče spolknou jako každodenní diskriminaci jejich dětí v této škole. Tohle hrubé a nestoudné zneužití pravomoci ČŠI popisuje jako „nesprávné použití“?!

Výsledek šetření stížnosti ČŠI:Z výše uvedeného je zřejmé, že nefunkční a nekonstruktivní komunikace mezi ředitelkou a učitelkou měla negativní dopad na vzdělávání žáků 6. A“.

Líný učitel: Tahle věta je přímo učebnicová ukázka zbabělého pokrytectví a alibismu ze strany ČŠI. Negativní dopad na vzdělávání neměla „nefunkční a nekonstruktivní komunikace mezi ředitelkou a učitelkou“, jak inspektoři cudně popisují šikanu učitelky Pohořalové. Negativní dopad na vzdělávání žáků měly kroky ředitelky Šiškové a mnohých rádoby učitelů této školy, bezpáteřních a nekompetentních hlupáků, kterým bych osobně nesvěřil ani akvarijní rybičky na hlídání. Negativní dopad měly konkrétně tyto kroky: sama existence této třídy romských žáků, kde jsou vyčleněni a izolováni, čímž je jasně porušován antidiskriminační zákon. Negativní dopad mělo jejich špatné hodnocení už od první třídy, jejich vyčleňování ze školních akcí, falšování jejich známek k horšímu, šikana učitelky, která jim jako jediná dávala úkoly, které zvládnou a snažila se vykřesat motivaci ke vzdělávání. Rasistické výroky ředitelky, kterými předávala své postoje učitelům a její mnohaleté odepírání těmto žákům stejně kvalitní výuky, jakou měly ostatní děti – to také mělo negativní dopad na vzdělávání žáků 6. A. To všechno ČŠI pominula, ale zato se velká část jejich zprávy týká skryté i zjevné kritiky práce paní učitelky Pohořalové – o čemž stížnost, kterou měli vyšetřit, vůbec být neměla. Proč to tam ti nedovtipové vlastně pletou?

Česká školní inspekce napsala svůj závěr, že ČŠI hodnotí stížnost jako důvodnou, takže dala paní učitelce Pohořalové za pravdu, ale nejapným a neodborným zdůvodněním jako by omlouvala i ty nejhorší kroky ředitelky Šiškové, které se z nějakého důvodu bála popsat věcnými slovy a její zcela jasné a doložené prohřešky proti předpisům i zákonům pojmenovat. Na co si vlastně paní učitelka Pohořalová stěžovala? Zopakujme si to, ve stížnosti se píše:

„Podávám stížnost k ČŠI z těchto důvodů

  1. Žáci 6. A Základní školy Sokolov, Rokycanova 258 jsou diskriminováni ředitelkou školy (dále jen ŘŠ) předurčeným hodnocením. Ústní příkaz ŘŠ zněl, že tito žáci nesmí být za klasifikační období hodnoceni stupněm 5, ale musí mít čtyřky.
  2. Když jsem tento příkaz odmítla splnit, dostala jsem vytýkací dopis s upozorněním na možnost výpovědi (viz přílohy) a stala jsem se terčem šikany.
  3. Ve vytýkacím dopisu i v další korespondenci uvádí ŘŠ nepravdivá tvrzení“.

Inspekce by se správně měla vyjádřit ke všem třem bodům. Pokud jejich šetření hodnotí celkově stížnost jako důvodnou, uznává tím všechny tři body. Tedy ČŠI souhlasí s tím, že ředitelka školy Šišková diskriminuje žáky 6. A, že se paní učitelka stala terčem šikany a že ředitelka uvedla ve vytýkacím dopisu i další korespondenci nepravdivá tvrzení. Tedy je to podle ČŠI pravda: ředitelka Šišková diskriminuje děti, šikanuje svou podřízenou a lže! Ale kde jsou navrhovaná opatření, která by věci napravila?! Tahle část úplně chybí a ve zdůvodnění to spíše vypadá, že je to nějaká argumentační remíza v duelu Šišková vs. Pohořalová. A přitom se paní učitelka nedopustila ničeho jiného, než že se snažila kvalitně učit. Podle České školní inspekce ale tím, že na rozkaz odmítla dávat čtyřky a že se snažila dávat dětem úkoly, které zvládnou „nebyly plněny povinnosti pedagogického pracovníka“. Které, prosím vás? Že učitel v sokolovské Centrálce musí být bezcharakterní poskok ředitelky a rasista?

Jako Kocourkov pak působí závěrečná část zprávy: „zároveň Vás žádáme o zaslání informace o vyřízení stížnosti a o opatřeních přijatých k nápravě“ a „stěžovatelku, která byla o tomto postupu vyrozuměna, prosím písemně informujte o výsledku Vašeho vyřízení její stížnosti a opatřeních k odstranění případných nedostatků“. Případných nedostatků!? Případných??? Tak všechno to překročení zákonů a předpisů jsou podle ČŠI případné nedostatky ? Kdyby byly inspektory popsány věci správně, tak je opatření k nápravě zcela jasné a odůvodněné: ředitelka by na hodinu musela ze školy odejít. A zodpovídat se. To by se stalo v každé civilizované zemi. Tou my ale nejsme. Dobrá ilustrace toho faktu je i to, že tahle škola má ve své školní radě (kam se sám nadelegoval) a město na místě starosty „politika / pendrekáře“ a že si Česká školní inspekce nyní připsala další díl zásluhy o to, jak naše vzdělávání udělat horším. Je mi z České školní inspekce stydno a divím se, že je hanba nefackuje. Je mi líto i všech kvalitních inspektorů, kteří by chtěli pomáhat, že mají ve svých řadách alibisty, zbabělce a neumětely.

 

Předchozí texty k případu:

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 1. : ředitelka Šišková svévolně upravuje známky

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 2. : ředitelka Šišková posílá vytýkací dopis

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 3. : ředitelka Šišková diskriminuje

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 4. : bossing ředitelky Šiškové pokračuje

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 5. : ředitelka Šišková lže České školní inspekci

Sokolov: Otevřený dopis školskému ombudsmanovi PaedDr. Ladislavu Hrzalovi

 

Na základě stížnosti T. Pohořalové ze dne 4.1.2023 přišel „Výsledek šetření stižnosti“ od karlovarského inspektorátu, značka ČŠIK-32/23-K, ze dne 23. 5. 2023.

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , ,