Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 5. : ředitelka Šišková lže České školní inspekci

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 5. : ředitelka Šišková lže České školní inspekci

Nejprve krátká rekapitulace: na Základní škole Sokolov, Rokycanova 258 – zvané Centrálka – se paní učitelka Taťána Pohořalová snažila kvalitně učit ve třídě 6. A, ve které jsou odloženy děti z romských a sociáně slabých rodin. Ředitelka školy Petra Šišková neoprávněně intervenovala do hodnocení těchto dětí: nařizovala paní učitelce zhoršovat známky, měnit jejich váhy a pak i sama známky mazala. Dokonce dělala tzv. „revokace“, tedy měnila závěrečné známky a tímto činem, který nemá oporu v žádném předpisu, zneužila pravomoc úřední osoby. Proč se snažila zhoršovat prospěch těchto dětí, to napovídají ředitelčiny rasistické komentáře, kterých byli učitele té školy svědky na poradách. Současně začala paní učitelku šikanovat. Vytýkací dopis byl zcela účelový a plný nepravdivých argumentů, zákaz porad je bránění v pracovních povinnostech, odstranění jmenovky ze dveří kabinetu a nařízená izolace paní učitelky je ukázkový příklad bossingu. O tom všem jsem psal a doložil to v předchozích textech.

Nyní budu prezentovat, jak ředitelka Šišková vědomě lhala České školní inspekci, která případ stále vyšetřuje. Snažila se práci paní učitelky Pohořalové co nejvíce očernit a zleva zprava vymýšlela, co všechno je špatně. Nebudu zde dokládat všechny výmysly ředitelky, zaměřím se v tomto blogu jen na jejich část. Ve skutečnosti je nepravd ve tvrzeních ředitelky ještě více. Já jsem zvolil ty, které jsou vyvratitelné pouhým pohledem na doložený obrazový materiál.

1) Ředitelka Šišková (jak ukazuje zápis ČŠI) při vyšetřování tvrdila, že „odstranila pět až sedm známek“.

Pravda: Screen shot z Bakalářů ukazuje, že odstraněných známek je 17! Tedy skoro 40% ze všech udělených známek

2) Ředitelka Šišková (jak ukazuje zápis ČŠI) při vyšetřování tvrdila, že „učitelka upravila váhy podle svého“.

Pravda: Paní učitelka Pohořalová používala tabulku, která je v této škole závazná pro všechny vyučující ČJ a byla stanovena na schůzce vyučujících ČJ.

3) Ředitelka Šišková (jak ukazuje zápis ČŠI) při vyšetřování tvrdila, že učitelka při výuce „nevyužívá sebehodnocení ani vzájemné hodnocení žáků“.

Pravda: Paní učitelka Pohořalová je používá, dokonce i takovou techniku, kterou Líný učitel doposud neznal. Obrázky z materiálů třídy 6.A ukazují příklady. Žáci se hodnotí navzájem podle kritérií například při mluvním cvičení ve slohu. Sebehodnocení je mimo jiné podporováno prací s diferencovanými úkoly. Ty jsou rozděleny podle obtížnosti a podle tabulky si sami žáci hlídají a jsou vedeni k tomu, aby postupně přešli k úkolům náročnějším. Žáci realizují sebehodnocení i různé formy evaluace výuky, kdy například vyplňují v „lodičce“, co je pro ně obtížné a co jim naopak pomáhá. Hodnotí i paní učitelku.

 

 

 

 

 

4) Ředitelka Šišková (jak ukazuje zápis ČŠI) při vyšetřování tvrdila, že učitelka při výuce „nevyužívá podpůrné pomůcky a přehledy “.

Pravda: Paní učitelka Pohořalová je používá, vždy k danému učivu. Prostě tam, kde se to hodí a kde s nimi žáci správným způsobem pracují. Příklady některých konkrétních, paní učitelkou používaných, uvádím na obrázcích.

 

 

 

 

5) Ředitelka Šišková (jak ukazuje zápis ČŠI) při vyšetřování tvrdila, že učitelka „neobjednala žádné knihy na podporu čtení “.

Pravda: To je hodně zavádějící tvrzení, zejména bez kontextu. Objednávat totiž nebylo vůbec nutné. V této škole se knihovničky „dědí“. Tedy 6. A zdědila knihovničku po loňské 9.A, a když paní učitelka Pohořalová zjistila, že jde jen o pár pohádek, přinesla nějaké knihy i z 9. B, které jsou pro deváťáky už moc dětské, ale v 6. A dobře poslouží . Tyto knihy jsou půjčovány dětem i domů. Takže knihy na podporu čtení ve třídě jsou, dokonce vybrané „na míru“.

6) Ředitelka Šišková (jak ukazuje zápis ČŠI) při vyšetřování tvrdila, že „měli žáci mít dva zápisy o dvou přečtených knihách“, zatímco „učitelka si dělá aktivitu podle svého a žáci mají totožné zápisy pouze ze dvou kapitol, ne za dvou knih“.

Pravda: V úvodu jen poznámka, že sám bych pochválil učitele, co si dělají aktivitu podle svého, tedy podle možností žáků v dané třídě. Tomu se říká individuální přístup. Ale i zde ředitelka inspektory klame. Paní učitelka použila totiž metodu, kterou popisuji v Moderní didaktice na straně 326: společné psaní neboli shared writing. Tahle metoda vzájeného učení je mnohem edukativnější, než práce na čtenářském deníku doma. A vzhledem k rodinému prostředí těchto žáků je to i reálnější metoda. Když paní učitelka nechala druhý zápis dělat žáky doma, přinesla úkol jedna žákyně. Paní učitelka si tedy u ostatních dětí napsala N, ale zástupkyně Flenerová (nepochybně na pokyn ředitelky), ji nařídila, aby toto N změnila na pětky! Takhle se musí podle vedení školy jednat s těmito žáky. Žádná pedagogická práce, rovnou trestat. Obrázek ukazuje zápis ze čtenářského deníku. Žádná „kapitola“, ale kniha.

Na závěr textu zmíním dokument samotné Základní školy Sokolov, Rokycanova 258 který se jmenuje Strategie předcházení školní neúspěšnosti. V něm jsou body, které svou prací právě paní učitelka Pohořalová pomocí své výuky naplňuje. Vybírám ty důležité:

„Zvyšování aspirační úrovně u žáků.“ Jak jinak zvýšit aspirační úroveň (tedy mínění žáka o vlastní kvalitě a výkonnosti – současné i budoucí), než zadáváním diferencovaných úkolů a jejich podporujícím hodnocení? Dokonce tvrdím, že aspirační úroveň jinak, než úspěchy žáků, ani zvyšovat nelze. Určitě ne tím, co si vynucuje ředitelka Šišková: pětkami, penalizováním chyb špatnými známkami – tedy doslova opakem: výrobou neúspěšných žáků.

„Využíváním metod aktivního učení a postupný rozvoj klíčových kompetencí“, tedy tak, jak se o to snaží paní učitelka. A co dělá ředitelka Šišková? Opět opak: vyčítá paní učitelce, že hodnotí „příliš mnoho aktivit“.

„Podporování samostatného a nezávislého myšlení u žáků“ je přesně to, co tito žáci zažívají právě s paní učitelkou. Jako výborná didaktička využívá právě podobné způsoby práce a jsme svědky výrazného zlepšování žáků. A hlavně zvyšování jejich motivace a chuti se učit.

Je tedy zřejmé, že ředitelka dělá přesný opak předcházení školní neúspěšnosti: dává pokyny učitelům, aby děti – zvyklé na špatné hodnocení už od prvního stupně! – byly stálými neúspěchy decimovány. Nu, jak sama ředitelka řekla „tihle nás živit nebudou“. A paní učitelku, která se těmto diskriminačním a rasistickým praktikám postavila, se snaží ze školy vyštvat a nepravdivě ji očerňuje. Neváhá i lhát České školní inspekci.

Otázkou je, proč ředitelka takto koná u těchto romských žáků? Jaký vůbec měl smysl akt vymazání dobrých známek a dokumenty Revokace rozhodnutí, kterým zhoršovala závěrečné známky? Proč chce ze školy vyštvat právě tu učitelku, která dosahuje s těmito dětmi pokroku? Chce ji snad odstanit jako svědka bídné úrovně vzdělávání těchto dětí na prvním stupni, kde z nich jen udělali nechopné a neúspěšné žáky? Proč chtějí v tomto trendu pokračovat? Je očividné, že kdyby se s těmito žáky kvalitně pracovalo hned od první třídy, kdyby se studijní výsledky řešily včas (ale ne dáváním špatných známek!), byly by tyto děti dnes úplně někde jinde. Nejsou hloupé, jsou jen velmi zanedbané. Zanedbané ze strany školy! Veřejná škola není od toho, aby se vytvořila elita, hrálo se na „jazykovou školu“ a pod touto záminkou se děti z romských, potažmo sociálně slabších rodin odklidili na vzdělávací periferii. Při práci paní učitelky Pohořalové je už po několika měsících na těchto dětech vidět výrazný pokrok. Zvedly hlavy, vyrostly. Například mluvní cvičení byla na začátku jen jedna věta, dnes je to celý „proslov“, kterému ostatní děti tleskají. Ve třídě se byla podívat speciální pedagožka z pedagogicko-psychologické poradny. Paní učitelka Pohořalová měla hodinu literatury, která se povedla a pracovnice PPP byla nadšená. Některé děti ji znaly, pracovala s nimi a hodinu velmi chválila. Právě takto by se podle ní mělo s těmito dětmi pracovat. Bylo to pro paní učitelku Pohořalovou opravdu pohlazení po duši. Takové, jaké při aktuálním bossingu a mobbingu potřebuje.

 

O dalším vývoji budu informovat.

Předchozí texty o sokolovské škole:

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 1. : ředitelka Šišková svévolně upravuje známky

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 2. : ředitelka Šišková posílá vytýkací dopis

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 3. : ředitelka Šišková diskriminuje

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 4. : bossing ředitelky Šiškové pokračuje

Následné texty:

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 6. : malý slovníček pojmů

První, náhledový obrázek je z aktivity, ve které žáci psali pracovní postup. K tomu využila paní učitelka pečení slaného pečiva v rámci školní Helloweenské aktivity

Tags: , , ,