Projekty

Zúčastnil jsem se množství grantů a projektů jako řešitel, vedoucí projektového týmu, lektor, poskytoval vzdělávací služby i v dalších rolích. Zvítězil jsem v několika výběrových řízeních na realizace různých částí vzdělávacích grantů. V případě zájmu o mou práci budu rád osloven i nyní. Jako ukázku zde stručně charakterizuji projekty, které jsem uskutečnil nebo se realizují.

Komenského inštitút

Od roku 2018 jsem lektorem Komenského institutu, který vzdělává ty nejlepší ze slovenských učitelů. Vize této organizace jsou mi velice blízké a velmi rád pracuji s jejími studenty i absolventy. To znamená nejen lektorovat přímo na kurzech KI, ale i jezdit do škol účastníků, na konference, které pořádají, na letní školy, které vedou apod.

 

 

 

 

Právě ve spolupráci s KI a společností SKILLANDIA vznikl online kurz didaktiky, který obsahuje mj, i šest krátkých animovaných videí prezentujících různé výukové metody. Je volně přístupný, vyžaduje jen registraci.

Projekt #1

V roce 2011 – 2014 jsem jako vedoucí projektu a hlavní lektor realizoval projekt Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP (Zkráceně „ Učebnice“)

Projekt „Učebnice“ byl zaměřen na zkvalitnění výuky Výchovy k občanství na základních školách tak, aby odpovídala požadavkům kutikulární reformy – rozvíjela klíčové kompetence žáků, zapracovávala mezipředmětové vztahy a průřezová témata (EVVO), akcentovala individuální přístup a aby byla vedena moderními efektivními metodami výuky a suportivního hodnocení.

Projekt splnil své cíle: – vytvořit moderní výukový materiál – učebnici „Výchova k občanství – učebnice pro 21. století“, který povede učitele při výuce efektivním způsobem tak, aby se zvýšila kvalita výuky Výchovy k občanství směrem k žákům a jejich potřebám; tuto učebnici předat bezplatně školám, které se rozhodnou zapojit a proškolit učitele v jejím používání; realizovat projektový den výuky Výchovy k občanství v zapojené škole; pomocí webových stránek předávat dál učebnici i metodické materiály a zastřešit výměnu zkušeností při práci s učebnicí.

Projektu se zúčastnilo 3333 žáků ze 170 tříd z 50 základních škol. Projekt se uskutečnil ve školách v Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském, Libereckém kraji a kraji Vysočina. V seminářích dalšího vzdělávání pro pedagogy bylo proškoleno 362 učitelů, zpravidla v seminářích, které se týkaly moderních vzdělávacích metod.

Samotná učebnice má 520 stran a forma šanonu umožňuje libovolně vyjímat listy a pracovat s nimi jednotlivě či po určitých celcích. Listy jsou tomu uzpůsobeny a jsou vyrobeny z papíru s vyšší gramáží. Učebnice získala doložku MŠMT, je tedy zařazena do seznamu učebnic schválených pro výuku na základních školách.

Další informace, včetně samotné učebnice a metodické příručky k volnému stažení byly na stránkách projektu: http://vychovakobcanstvi.eu/, které nyní už nejsou funkční.

Materiály (učebnice a její další aktualizace) ke stažení

Projekt #2

V roce 2011 jsem jako součást projektu ZŠ Broumov „Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání v Masarykově základní škole“ realizoval projekt Inovace vedení třídních schůzek.

Tento projekt měl za úkol pozorováním a dotaznikovým šetřením rodičů zjistit kvalitu třídních schůzek. Dále reagovat na zjištěné rezervy a doplnit je o některé znaky třídních schůzek, které jsou samozřejmostí v zahraničí. Tím zkvalitnit nejen jejich samotnou realizaci, ale zlepšit spolupráci učitelů a rodičů, podpořit vznik školního společenství a posílit klima školy.

Projekt #3

Jako součást projektu Rozvoj kompetencí pedagoga II. jsem pro vzdělávací firmu EDUCO CENTRUM připravil a realizoval projekt Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků.

V oblasti psycho-emocionální sféry se během kurzu učitelé nezaměřovali výhradně na svou osobu ve výuce, ale získali nové dovednosti a nástroje pro zkvalitnění nejen výuky samotné, učili se mj. také, jak pracovat s třídním klimatem a klimatem školy, jak je zlepšit, jak jednat s rodiči na třídních schůzkách a jakým efektivním způsobem je vést, jak hodnotit a co nejlépe motivovat děti k výkonům, jak předcházet konfliktním situacím s žáky či rodiči, popř. jak tyto situace řešit, jak pěstovat psychohygienu u sebe, ale i u dětí.