Líný učitel a škrty v RVP ZV, díl 1.: Výchova k občanství

Líný učitel a škrty v RVP ZV, díl 1.: Výchova k občanství

Tak nám proškrtali RVP, paní Mullerová! Samotný ten proces vyškrtání Očekávaných výstupů ukazuje, jak málo se na hloupém chování MŠMT za ty roky měnilo. Zase se vylila vana i s dítětem. Každý, kdo do školy strčil nos, přece ví, že problém nebyl v rozsahu RVP. Problém byl v tom, že školy a učitelé nad rámec očekávaných výstupů narvali svá ŠVP a tematické plány nadbytečným učivem. Anebo ještě hůře – bez znalosti RVP prostě stále jeli své staré známé osnovy. Takže spíše by bylo na místě učit učitele (po všech těch letech!) s RVP správně pracovat, než proškrtat očekávané výstupy. Ale co naplat, stalo se a já bych se rád na ty změny postupně analyticky podíval.

A začnu s kapitolou / předmětem Výchova k občanství. Důvod je jednoduchý – nejen že jsem občanku učil, ale právě píšu učebnici pro tento předmět. Šestý ročník se tiskne a na sedmém a osmém se bude pracovat tento školní rok. Nebojte se, bude tam přesně ten obsah a aktivity, jaké tam mají být, bez ohledu na tyhle škrtače. Protože mi při pohledu na škrty připadá, že se snad jen házelo kostkou a nemá to žádný rozumný důvod. Rád bych znal autory těch škrtů, neboť nevěřím, že to jsou učitelé občanky. Tipoval bych to buď na nějaké vysokoškolské učitele filozofie nebo třetí patro blázince. Ale nyní konkrétně.

Co tedy z očekávaných výstupů zmizelo?

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje

Líný učitel: Například odstranění tohoto OV je naprosto nepochopitelné. Vandalismus je aktuální téma, objevuje se i na školách a existuje celá řada perfektních aktivit, které může učitel se žáky udělat. Tento škrt je prostě hloupý, to nejde nijak jinak vysvětlit. (Na obrázku vidíte malou ochutnávku, jak vypadal návrh nějakých aktivit na vandalismus v učebnici, než byl finálově zpracován.)

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají

Líný učitel: Zmizení tohoto OV asi nikoho příliš bolet nebude. Sice je fajn donést několik programů divadel, letních festivalů nebo kulturních domů a sestavit svůj víkend na míru, ale tento OV je věcí jedné, dvou aktivit a ať v RVP je nebo není, v podstatě není důležité.

VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

Líný učitel: Tohle mi ovšem rozum nebere. Solidarita není důležitá, aby se udržela v RVP ve Výchově k občanství? Přece náš stát je v mnoha ohledech postavený na principech solidarity! Za tohle by škrtači zasloužili pranýř a modlit se, aby se nějaké solidarity od kolemjdoucích dočkali. Tohle bývají ty nejhezčí a nejvíce dojímavé aktivity, které lze v občance dělat. Navíc zlepšují vzájemné vztahy mezi žáky a je to podprahová prevence proti šikaně. Samozřejmě, ten dovětek „jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státujsem vnímal jako zbytečný a šlo ho bezbolestně odstřihnout. Ale v každém případě tvrdím: solidarita jako velké téma do občanky patří a učitel, který ho vyloučí, je u mě občankářský břídil.

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem

Líný učitel: Tady jsme přišli jen o druhou část OV, která v podstatě jen repetitivně opakuje význam věty první. Takže škrt nic neznamená, očekávaný výstup zůstává a je potřebný a užitečný.

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

Líný učitel: Tento odstraněný očekávaný výstup není zdánlivě důležitý, ale mě se na něm líbí možnost zavést téma činností jak do rodiny, tak do školy a obce. Jde vymyslet celou řadu skvělých aktivit, které mohou být užitečné škole i místě bydliště. Jenomže to by učitel musel místo „doloží“ věci opravdu akčně a reálně se žáky konat. Připojuji opět ochutnávku z učebnice.

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání

Líný učitel: Vždycky mi tenhle OV připadal až příliš sebekritický. Proč by měl žák rozpoznávat záporné charakterové vlastnosti u sebe a druhých – a ne také ty kladné? Mnohem lepší je žáky vést k objektivními sebehodnocení, vyváženému a to by měli učitelé dělat ve všech předmětech! Různými technikami a aktivitami, kterých jsou desítky. Jenom v občance lze do toho přidat například názvy různých typů temperamentu a zaměřit to méně na předmětovou specializaci a mnohem více na osobnostní rozvoj. V každém případě je z výstupu nyní zmetek, nedodělek. To by se dozorcům nucených prací z řad učitelů hodilo, aby se žák řádně kritizoval a korigoval! Jenomže nejsme v korekci, ale ve škole a stále tam citelně chybí ten pozitivní prvek.

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi

Líný učitel: Očekávaný výstup „money talk“ dává smysl vcelku, včetně nyní odstraněného ocásku. Jeho škrtnutí přičítám snaze škrtnout už zase něco dalšího, aby to vypadlo jako pořádné zhubnutí. Ale logiku to nedává žádnou. Leda v tom blázinci, třetí patro.

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

Líný učitel: Co na tohle říct? Svět práce (výroby), obchodu a služeb má v občance místo, ale tenhle výstup považuji za neobratně popsaný a ty základní vztahy by měli znát žáci prvního stupně. Zcela jistě si lze představit pěkné hodiny i na tomhle základě. Například: každý žák si založí firmu, obchod nebo přepravu (pojmenuje ji, namaluje její logo apod.) a pak z lavice do lavice natahujeme šňůry, které ilustrují nějaké typ obchodního spojení mezi těmito společnostmi. Já jsem to dovedl až do fáze, kdy si žáci mohli kupovat akcie spolužákovy firmy 😊 Nu, což, výstup je pryč.

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci

Líný učitel: Přiznám se, s realizací tohoto výstupu jsem si vždycky tak trochu lámal hlavu. Nakonec jsem to většinou ve třídě vyřešil dramatizací nějaké situace: zákazník reklamuje zboží, vrací jídlo v restauraci nebo se dohaduje s opravářem, zda je věc řádně opravena. Bylo to zábavné a hravé, v učebnici jsem se to snažil řešit podobně. Rozhodně by žák měl znát rozdíl mezi koupí, půjčkou a pronájmem – a to ve výstupu zůstalo.

VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích

Líný učitel: Nechápu důvod vyškrtnutí tohoto výstupu. Možná si někdo myslí, že je brzy, aby deváťák znal OSN, UNESCO nebo NATO a rád bych se zeptal, kdy je vhodné s těmito organizacemi ve výuce pracovat? V maturitním ročníku? V některých zemích jsou vojáci na zahraničních misích, lékaři a novináři ve válečných zónách respektováni jako bojovníci za demokracii a hrdinové, u nás se škrtnou z RVP. A spolupráce mezi státy? V dnešním světě zřejmě zbytečnost.

VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory

Líný učitel: Odstranění tohoto OV je – a za tím si stojím – stupidita a projev obyčejné lidské hlouposti škrtátorů. Globalizace a zejména globální problémy jsou věcí nás všech a zcela konkrétně se nás dotýkají. Ekologie, ekonomické změny, hlad a války, populační problémy, suroviny a energie, migrace – před tím vším máme zavřít jako učitelé občanky oči? Možná to nějaký učitelský neumětel nezvládal učit, ale to nic neznamená pro důležitost a zásadovost těchto témat. Kdybych měl zachovat jenom pět výstupů z  celé Výchovy k občanství, tento by byl jistě mezi nimi. A ono „uvede příklady“ vytváří skvělé pole pro projekty, zaměřené podle zájmu žáka. Proč bylo tohle vyškrtnuto? Jak je u MŠMT zvykem, asi se to nikdy nedozvíme, ale můj vzkaz původci té změny jasný – jste sebestředný hlupák, milý pane nebo paní. A pokud je vás víc, tak jste banda hloupých.

VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

Líný učitel: Tento OV je takový bonbónek, rozhodně ne hlavní chod. Ale v přemýšlení mistrů škrtálníků se odehrálo asi toto: „Hele, když kašleme na války, mír, hlad, chudobu, epidemie, migrace – tak se na nějaký terorismus můžeme vykašlat taky!“ A jak řekli, tak i udělali.

Podtrženo sečteno: Očekávané výstupy, které byly škrtány v kapitole Výchova k občanství, byly vybrány stupidně, bezdůvodně, nesmyslně a často úplně zbytečně. Nedává to smysl, nemá to řád ani logiku, nesvědčí to o ničem jiném, než o škrtání jen kvůli škrtání. Zmizely velmi důležité, ba klíčové věci. Jejich realizace zkvalitňovala výuku a dávala světu kolem nás smysl a naší práci s žáky význam. Naštěstí učitel – a nejen občankář – je bytost natolik autonomní a svobodná, že ty zbývající OV splní s prstem v nose a může se pak v hodinách věnovat i tomu, co považuje za přínosné, zajímavé a užitečné pro své žáky. A kašlat zvysoka na to, co si usmyslelo třetí patro.      

Tags: , , , ,