Kauza ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí: inspekce píše další díl

Kauza ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí: inspekce píše další díl

Myslel jsem, že jsem dostatečně popsal příběh nechvalně proslulého Dodatku ke Školnímu řádu, Dopisu rodičům a dalšího jednání vedení ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Stručná rekapitulace: tato škola realizovala v Dodatku ke školnímu řádu celou řadu represivních a nepedagogických opatření. Rozkazovala rodičům, co v průběhu distanční výuky mají a nemají dělat, za úplné malichernosti uplatňovala drakonické kázeňské tresty a dokonce žákům vyhrožovala Policií. Bez „interního vyšetřováí“! Žákům se také vyhrožovalo zařazením do diskriminované „skupiny C“, někteří učitelé pak museli vysvětlovat rodičům, že Dodatek na jejich konkrétní děti „neplatí“ – což vyvolávalo velmi podivný pocit dvojího metru. Také další aspekty činnosti školy ukazovaly mnohá pochybení, prezentovaly bídné školní klima a nekvalitní komunikaci s rodiči. Vedení školy alibisticky strkalo hlavu do písku, bagatelizovalo problémy a ignorovalo podněty rodičů. Ale ne každý rodič si nechá na sobě a svých dětech štípat dříví a právě jimi byl zaslán podnět pro Českkou školní inspekci. To, proč se ještě k té nešťastné situaci vracím, je právě zpráva ČŠI, která – kdo by se tomu divil – pochybení školy potvrdila.

Jsem si jist, že jako poučení zapůsobí právě citace ze zprávy ČŠI. K prvnímu bodu: Dodatek ke školnímu řádu se uvádí:

Na základě dílčích negativních zkušeností s dosavadním průběhem vzdělávání distančním způsobem škola stanovila pro tento způsob vzdělávání pravidla prostřednictvím Dodatku ke Školnímu řádu v rámci distanční výuky, čj: ZSBCUO/100/2021/Re ze dne 23. března 2021 (dále dodatek). V nich usilovala zejména o prevenci narušování výuky během distančního on-line vzdělávání. Na základě těchto zkušeností zařadila škola do dodatku ke školnímu řádu body, které mají výrazně restriktivní charakter, přičemž u některých z nich je důvodné se domnívat, že svým obsahem zasahují do práv zákonných zástupců (např. bod dodatku číslo 6 …další člen/členové rodiny, bez přihlášení se na začátku (…) mají zakázáno provádět jakékoliv komentáře výuky, rušit či jinak zasahovat do výuky, např. i kontrolou splněných zadaných úkolů pro žáky apod.). Při porušení školního řádu není možné postihovat žáka za jednání, za které nesou odpovědnost jeho zákonní zástupci. ČŠI hodnotí stížnost jako důvodnou.

K druhému bodu: Komunikace školy se zákonnými zástupci žáků cituji ze zprávy ČŠI:

„Protože dopis stěžovatelů nebyl podle vyjádření vedení školy adresován na oficiální emailovou adresu podatelny školy skola@zsbcuo.cz, nepovažovala jej škola za oficiálně podanou stížnost. Škola se ale musí zabývat stížnostmi a podněty, ať už jí byly doručeny jakýmkoli způsobem… Vedení školy (ředitel ani jeho zástupce) stěžovatelům přímo na stížnost a v ní vyjádřené konkrétní výhrady k dodatku školního řádu do doby šetření stížnosti neodpovědělo. Podle § 21 odst. 2 ve spojení s odst. 1 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci žáků právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. Škola tedy nepostupovala v souladu se školským zákonem. Nehledala další cesty, jak se stěžovateli spor vyřešit, ale s odkazem na údajné formální pochybení (doručení stížnosti cestou mimo podatelnu) se stěžovateli vhodně a účelně nekomunikovala. ČŠI hodnotí stížnost v tomto bodě jako důvodnou.“

Škola chybovala v mnoha věcech, ČŠI se věnovala jen malému výseku. Je smutné, že vedení školy musí chytit za nos až inspektoří a odpor velké části rodičů a vlastních pedagogů je k sebehodnocení a revizi chyb nevede. Zametat problémy pod koberec a ignorovat věcné argumenty ale není cesta. Škola nesmí být arogantní vůči svým klientům – žákům a rodičům. Nejde o nějaký strach z rodičů nebo snahu se jim podbízet, ale o společnou cestu ke kvalitnímu vzdělávání, po které jde kvalitní škola ve shodě s rodiči – protože mají stejné cíle! Je neuvěřitelné, že se některým učitelům stýská po době, kdy byl kantor chválen rodičem za to, že ho ve škole seřezal, ale bohužel je to tak. Dokonce to i veřejně prezentují na učitelských fórech – a skoro nikdo se nad tím nepozastaví. Ale doba se změnila. Celý případ je  také důkazem, že jsou hloupé hlasy, které volají po zrušení České školní inspekce. Ano, ve Finsku ji nemají, ale naše mizerné školství ji bohužel potřebuje. Ne k tomu, aby se inspektoři hrabali ve třídnicích a strkali nos do ŠVP. Ale prozatím leckdy dobře slouží například jako institut obrany žáků před školami, které si hrají na pracovní tábor plný výhrůžek a represí a myslí si, že ignorováním námitek rodičů jim to projde. Omyl.

 

Kdo si chce připomenout celou kauzu, může zde:

1.díl: Dva dokumenty: distanční vzdělávání očima MŠMT a ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí

2.díl: Kauza ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí pokračuje

3.díl: ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí: poučení z krizového vývoje

 

Tags: , , , ,