Projekty

Zúčastnil jsem se množství grantů a projektů jako řešitel, vedoucí projektového týmu, lektor, poskytoval vzdělávací služby i v dalších rolích. Zvítězil jsem v několika výběrových řízeních na realizace různých částí vzdělávacích grantů. V případě zájmu o mou práci budu rád osloven i nyní. Jako ukázku zde stručně charakterizuji tři projektu, které jsem již uskutečnil.

Projekt #1

V roce 2011 – 2014 jsem jako vedoucí projektu a hlavní lektor realizoval projekt  Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP (Zkráceně „ Učebnice“)

Projekt „Učebnice“ byl zaměřen na zkvalitnění výuky Výchovy k občanství na základních školách tak, aby odpovídala požadavkům kutikulární reformy – rozvíjela klíčové kompetence žáků, zapracovávala mezipředmětové vztahy a průřezová témata (EVVO), akcentovala individuální přístup a aby byla vedena moderními efektivními metodami výuky a suportivního hodnocení.

Projekt splnil své cíle: – vytvořit moderní výukový materiál – učebnici „Výchova k občanství – učebnice pro 21. století“, který povede učitele při výuce efektivním způsobem tak, aby se zvýšila kvalita výuky Výchovy k občanství směrem k žákům a jejich potřebám; tuto učebnici předat bezplatně školám, které se rozhodnou zapojit a proškolit učitele v jejím používání; realizovat projektový den výuky Výchovy k občanství v zapojené škole; pomocí webových stránek předávat dál učebnici i metodické materiály a zastřešit výměnu zkušeností při práci s učebnicí.

Projektu se zúčastnilo 3333 žáků ze 170 tříd z 50 základních škol. Projekt se uskutečnil ve školách v Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském, Libereckém kraji a kraji Vysočina. V seminářích dalšího vzdělávání pro pedagogy bylo proškoleno 362 učitelů, zpravidla v seminářích, které se týkaly moderních vzdělávacích metod.

Samotná učebnice má 520 stran a forma šanonu umožňuje libovolně vyjímat listy a pracovat s nimi jednotlivě či po určitých celcích. Listy jsou tomu uzpůsobeny a jsou vyrobeny z papíru s vyšší gramáží. Učebnice získala doložku MŠMT, je tedy zařazena do seznamu učebnic schválených pro výuku na základních školách.

Další informace, včetně samotné učebnice a metodické příručky k volnému stažení byly na stránkách projektu: http://vychovakobcanstvi.eu/

Nyní není stránka udržována, ale materiály (učebnice a její další aktualizace) jsou ke stažení zde: STAHUJ UČEBNICI

Projekt #2

 V roce 2011 jsem jako součást projektu ZŠ Broumov „Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání v Masarykově základní škole“ realizoval projekt Inovace vedení třídních schůzek.

Tento projekt měl za úkol pozorováním a dotaznikovým šetřením rodičů zjistit kvalitu třídních schůzek. Dále reagovat na zjištěné rezervy a doplnit je o některé znaky třídních schůzek, které jsou samozřejmostí v zahraničí. Tím zkvalitnit nejen jejich samotnou realizaci, ale zlepšit spolupráci učitelů a rodičů, podpořit vznik školního společenství a posílit klima školy.

Projekt #3

Jako součást projektu Rozvoj kompetencí pedagoga II. jsem pro  vzdělávací firmu EDUCO CENTRUM připravil a realizoval projekt Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků.

V oblasti psycho-emocionální sféry se během kurzu učitelé nezaměřovali výhradně na svou osobu ve výuce, ale získali nové dovednosti a nástroje pro zkvalitnění nejen výuky samotné, učili se mj. také, jak pracovat s třídním klimatem a klimatem školy, jak je zlepšit, jak jednat s rodiči na třídních schůzkách a jakým efektivním způsobem je vést, jak hodnotit a co nejlépe motivovat děti k výkonům, jak předcházet konfliktním situacím s žáky či rodiči, popř. jak tyto situace řešit, jak pěstovat psychohygienu u sebe, ale i u dětí.